TH Phan Đình Giót

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Phan Đình Giót
Đắk RMoan
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 25/03/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 25/03/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
405/QĐ-UBND ngày 25/3/2020