Trường THCS Đắk Buk So

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường THCS Đắk Buk So
Đắk Buk So
Huyện Tuy Đức
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 13/08/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 13/08/2026
Công nhận lại năm 2026
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn 1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1233/QĐ-UBND