TH Kim Đồng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Kim Đồng
Quảng Khê
Huyện Đắk Glong
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 23/02/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 23/02/2026
Công nhận lại năm 2026
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
259/QĐ-UBND