TH Nguyễn Huệ

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Nguyễn Huệ
Ea Pô
Huyện Cư Jút
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 12/01/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 12/01/2026
Công nhận lại năm 2026
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
48/QĐ-UBND