TH Trần Phú

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Trần Phú
Đắk Ru
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 09/01/2019
QĐ công nhận có hiệu lực đến 09/01/2024
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2019
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
31/QĐ-UBND