THCS Lương Thế Vinh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Lương Thế Vinh
Quãng Tín
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 12/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 12/11/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1792/QĐ-UBND ngày 12/11/2018