THCS Nguyễn Công Trứ

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Công Trứ
Nhân Cơ
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 20/02/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/02/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
226/QĐ-UBND