THCS Trần Quang Khải

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Trần Quang Khải
Kiến Thành
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 12/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 12/11/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1791/QĐ-UBND ngày 12/11/2018