Tiểu học Nguyễn Thái Học

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học
Nhân Đạo
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 05/10/2011
QĐ công nhận có hiệu lực đến 05/10/2016
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2011
Mức độ đạt chuẩn
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
QH