Trường MG Hoa Hướng Dương

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường MG Hoa Hướng Dương
Đằk Glong
Huyện Đắk Glong
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 29/11/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 29/11/2026
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn MĐ 1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
2075/QĐ-UBND