Trường PTDTNT THCS-THPT huyện Cư Jút

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường PTDTNT THCS-THPT huyện Cư Jút
Ea Tling
Huyện Cư Jút
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 04/09/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 04/09/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1333/QĐ-UBND ngày 04/4/2020