PTDTNT THCS-THPT Krông Nô

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường PTDTNT THCS-THPT Krông Nô
Krông Nô
Huyện Krông Nô
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 20/02/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/02/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
228/QĐ-UBND