MN Hoa Sen

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Sen
Nam Bình
Huyện Đắk Song
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 13/07/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 13/07/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1001/QĐ-UBND ngày 13/7/2020