TH Nguyễn Viết Xuân

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Nguyễn Viết Xuân
Thuận Hạnh
Huyện Đắk Song
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 15/04/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 15/04/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
510/QĐ-UBND ngày 15/4/2020