THCS Nguyễn Du

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Du
Thuận Hạnh
Huyện Đắk Song
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 04/05/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 04/05/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
607QĐ-UBND ngày 04/5/2020