TH Hoàng Hoa Thám

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Hoàng Hoa Thám
Đắk N'Drót
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 07/07/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 07/07/2026
Công nhận lại năm 2026
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
944/QĐ-UBND