THCS Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Nguyễn Tất Thành
Đức An
Huyện Đắk Song
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 12/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 12/11/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1797/QĐ-UBND ngày 12/11/2018