Mầm non Hoa Sen

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Mầm non Hoa Sen
Quảng Thành
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 18/12/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 18/12/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
2098/QĐ-UBND ngày 18/12/2018