THCS Lý Tự Trọng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Lý Tự Trọng
Đắk RMoan
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 20/02/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 20/02/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
225/QĐ-UBND