TH Hà Huy Tập

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Hà Huy Tập
Quãng Thành
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 15/03/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 15/03/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
403/QĐ-UBND ngày 25/3/2020