THCS Phan Bội Châu

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THCS Phan Bội Châu
Đắk Nia
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 30/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/11/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1947/QĐ-UBND ngày 30/11/2018