THPT Gia Nghĩa

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường THPT Gia Nghĩa
Nghĩa Tân
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 12/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 12/11/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1800/QĐ-UBND